` Правовые основы трезвости: законы Украины :: Трезвая Украина

Официальный сайт движения

Правовые основы трезвости: законы Украины

О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных «напитков» и табачных изделий»

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних «напоїв» та тютюнових виробів»

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 39, ст.558 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних «напоїв» та тютюнових виробів» (481/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий статті 1 викласти у такій редакції:

«спирт етиловий — спирт етиловий-сирець, спирт етиловий ректифікований технічний, спирт етиловий денатурований (спирт технічний), спирт етиловий технічний, спирт етиловий ректифікований, що відповідають кодам 2207 і 2208 згідно з УКТЗЕД (2371б-14) та виготовлені з крохмале— і цукровмісної сировини або з нехарчових видів сировини за спеціальними технологіями».

2. Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:

«Виробництво спирту коньячного і плодового здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію, повний технологічний цикл виробництва коньяку та алкогольних «напоїв» за коньячною технологією, забезпечені спеціальною тарою для витримки спиртів та кваліфікованими фахівцями».

3. У статті 3:

друге речення частини першої замінити двома реченнями такого змісту: «Ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних «напоїв» за коньячною технологією видаються лише тим суб'єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва, включаючи викурку і витримку, а для виробництва коньяку також використовують не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь. Суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво коньяку та алкогольних «напоїв» за коньячною технологією, має право здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю";

абзац восьмий частини одинадцятої викласти у такій редакції:

«виробництва коньяку без дотримання умов щодо використання у виробництві не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, та витриманого не менше трьох років, у перерахунку на абсолютний алкоголь, за виключенням випадків непереборної сили (форс-мажорних обставин). Анулювання такої ліцензії тягне за собою автоматичне анулювання ліцензій на імпорт, експорт спирту коньячного таким суб'єктом господарювання. При цьому отримання нових таких ліцензій для такого суб'єкта господарювання або для його правонаступників дозволяється після спливу 36 поточних місяців, наступних за місяцем такого анулювання ліцензії».

4. У статті 14:

у частині другій:

у першому реченні слова «Імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом коньячним» замінити словами «Імпорт та експорт спирту коньячного», слова «спеціалізованими коньячними підприємствами» замінити словами «суб'єктами господарювання";

друге речення замінити двома реченнями такого змісту: «Оптова торгівля спиртом коньячним здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних «напоїв» за коньячною технологією. Кабінет Міністрів України визначає порядок ведення реєстру зазначених суб'єктів господарювання";

у частинах четвертій та шостій слова «коньячного і плодового» та «коньячним і плодовим» виключити;

частину дев'яту замінити двома частинами такого змісту:

«Суб'єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію на експорт через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право експорту.

Суб'єкти господарювання — виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі».

У зв'язку з цим частини десяту — дванадцяту вважати відповідно частинами одинадцятою — тринадцятою.

5. Частину сімнадцяту статті 18 викласти у такій редакції:

«Встановити, що норми цього Закону щодо сидру та перрі (без додання спирту), а також норми щодо використання у виробництві коньяку не менше 25 відсотків спирту коньячного власного виробництва або спирту коньячного, викуреного в Україні з виноматеріалів, вироблених з вітчизняної сировини, у перерахунку на абсолютний алкоголь, починають застосовуватися з 1 січня 2010 року, а для суб'єктів господарювання, які до цієї дати отримали ліцензії на виробництво коньяку, — з 1 квітня 2013 року».

6. У тексті Закону (481/95-ВР) слова «суб'єкт підприємницької діяльності» та «підприємство» (крім слів «державне підприємство» та «Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України") у всіх відмінках і числах замінити словами «суб'єкт господарювання» у відповідному відмінку і числі.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України —  В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 травня 2009 року N 1389-VI

Текст рішення: rada.gov.ua

ЯК ШУКАТИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ

Чтобы найти текст закона Украины или другого законодательного акта, воспользуйтесь поиском на официальном сайте Верховной Рады Украины: rada.gov.ua

Опубликовано: 2011 г.